Reformulación dos sectores culturais | En Marea

Estás aquí: Inicio » Programa » Unha cidadanía activa » Reformulación dos sectores culturais

Reformulación dos sectores culturais

Na procura dunhas industrias culturais sólidas será necesario reformular, desenvolver ou modificar a Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), aplicando cambios que garantan unha boa xestión e que simplifiquen a lexislación e a súa interpretación para evitar as diferenzas que acontecen actualmente. É fundamental que a Agadic traballe a prol da industrias culturais galegas, fomentando a produción, comercialización e distribución das obras, con criterios xustos e transparentes e con medidas que garantan unha estabilidade no tempo, como podería ser contar cun calendario de convocatorias e uns orzamentos estables.

1310. Promover o dialogo entre os diferentes sectores culturais e a administración.

Constituiremos consellos asesores e consultivos independentes nas diferentes áreas da cultura galega: literatura, artes visuais, teatro, audiovisual, danza, música... Potenciaremos o Consello da Cultura Galega, reforzando a presenza e representación do sector profesional e do tecido asociativo nos órganos de goberno. Impulsaremos unha territorialización -en colaboración coas corporacións locais- da oferta de difusión do Centro Galego de Artes da Imaxe (CGAI), do Centro Dramático Galego e do Centro Coreográfico Galego.

2311. Dereito á recepción de produtos culturais e artísticos.

Fortaleceremos a Rede Galega de Bibliotecas, con máis medios materiais e humanos. Favoreceremos a súa coordinación coas bibliotecas locais, sobre todo as das zonas rurais, coa finalidade de ampliar os seus fondos e facilitar o acceso a máis e mellores contidos.

3312.Recuperación do Centro Dramático Galego e Centro Coreográfico Galego

As artes escénicas e musicais deben ter todo o apoio para a súa consolidación. Con esta finalidade, fortaleceremos os Centros Dramático e Coreográfico Galego, coa finalidade convertelos en instrumentos realmente útiles ao servizo do sector, fomentando a investigación, a produción e a proxección cara ao exterior das artes escénicas.

4313. Máis promoción do CGAI

Fortaleceremos o Centro Galego de Artes da Imaxe, poñendo fin ao seu proceso de desmantelamento, e apostando pola súa revitalización, xerando desde el unha rede de locais e salas de exhibición públicos que ofrezan nos diferentes concellos, vilas e cidades de Galicia a posibilidade de ver as producións audiovisuais galegas e as foráneas que circulan á marxe dos circuítos comerciais, dobradas ou subtituladas en lingua galega.

5314. Mapeo das infraestruturas culturais

Elaboraremos un mapa de infraestruturas culturais, sexa cal sexa a súa titularidade, que permita a creación dun programa para facilitarlles ao resto das administracións a posibilidade de remodelar, reforzar e ampliar os seus usos adaptándoos ás necesidades dos diferentes sectores.

6315. Aprobar unha Lei de Artes Escénicas

Desenvolveremos e aprobaremos no Parlamento, antes do remate de 2017, unha Lei de Artes Escénicas de Galicia, baseada no texto programático elaborado e acordado por todo o sector, incluíndo a creación dun Consello das Artes Escénicas e a autonomía xurídica dos centros de produción públicos (actualmente CDG e CCG).

7316. Actualización da Lei do Audiovisual e do cine de Galicia

A lei actual, de 1999, que debería regular a actividade cinematográfica e audiovisual de Galicia, quedou obsoleta. As institucións, ferramentas e obxectivos que contempla a lexislación deben adaptarse á situación actual do sector e aos novos marcos legais en España e na Unión Europea.

8317. Desenvolver e aplicar a Lei do Libro e a Lei de Bibliotecas

Desenvolveremos e poñeremos en práctica a Lei do Libro e da Lectura e a Lei de Bibliotecas, hoxe practicamente paralizadas. Levaremos a cabo unha estratexia política para o desenvolvemento e fomento da lectura nas familias e no sistema educativo. Crearemos unha rede de axentes de dinamización lectora en barrios, parroquias, centros culturais e asociación civís, cunha atención especial á mocidade.

9318. Promoción exterior da nosa cultura

Fomentaremos a promoción exterior da cultura galega e creación de pontes de dialogo a nivel local e internacional en especial con Portugal, aproveitando as relacións xa existentes entre sectores creativos de ambos os dous países, creando programas culturais de reciprocidade.

10319. Lei Galega de Mecenado e Fondo Social

Reformularemos a Lei de Mecenado e Patrocinio Cultural para o ámbito galego, que contribúa ao financiamento do mundo da cultura e das actividades non lucrativas, con incentivos fiscais e medidas adecuadas para a fidelización das achegas. Potenciaremos o microfinanciamento colectivo para actividades sen ánimo de lucro con deducións fiscais.

11320. Feminización da cultura

Todas as accións e axudas públicas velarán por facer efectivo o principio de igualdade de trato e oportunidades de mulleres e homes, na creación e produción intelectual e artística; dando así cumprimento a Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva entre xéneros.

12321. Rede Galega de Patrimonio

Artellaremos un Plan Integral de recuperación, conservación, difusión e accesibilidade do noso Patrimonio Cultural. Este programa busca a habilitación de espazos patrimoniais infrautilizados, co obxectivo de darlle usos como espazos de creación e distribución de bens culturais, garantido así que todo patrimonio teña un uso o servizo da cidadanía. Ao tempo realizarase unha revisión do estado no que se atopan proxectos que levan anos en marcha, como os parques arqueolóxicos do megalitismo e do mundo romano, nos que se investiron numerosos recursos públicos. Resulta imprescindible valorar a súa viabilidade e posible posta en marcha, fuxindo en todo momento das grandes infraestruturas, que teñen demostrado a súa ineficacia noutros proxectos similares. Crearemos unha Rede de Destinos Patrimoniais que reúna todos os recursos galegos considerados Bens de Interese Patrimonial. Fomentando, ao tempo, a catalogación e inventariado de todos os elementos existentes.

13322. Revisión da nova Lei de Patrimonio Cultural de Galicia

Paralizaremos a nova Lei de Patrimonio Cultural, aprobada unicamente cos votos do Partido Popular e en contra dos desexos dunha gran parte do sector. Consideramos vital contar cos profesionais do patrimonio, e coas institucións consultivas e de investigación, para poder construír unha nova lei de consenso que garanta unha correcta protección da nosa riqueza patrimonial e que antepoña os intereses colectivos aos particulares.

14323. Plan de accesibilidade ao Patrimonio Cultural subvencionado

As achegas públicas para a conservación do patrimonio da igrexa católica e de calquera outra institución privada estarán supeditadas á existencia dun plan que garanta a accesibilidade de toda a cidadanía a estes bens.

15324. Mapeado urxente dos elementos patrimoniais en perigo

En colaboración cos centros de investigación, institucións e asociacións interesadas no patrimonio cultural, iniciarase a revisión do patrimonio cultural galego en perigo de desaparición. Este mapeo vai permitir levar a cabo unha mellor protección e valoración do estado de conservación dos elementos patrimoniais, ao tempo que se toman as medidas preventivas básica para garantir a súa conservación.

16325. Plan de estudo de elementos da Arqueoloxía industrial

Acometeremos un plan de estudo, conservación e catalogación dos restos e infraestruturas industriais conservadas, como batáns, ferrerías, saltos de auga ou fornos. Dentro deste plan habería que incluír establecementos antigos como tabernas, farmacias ou tendas, que nalgún caso seguen en uso.

17326. Defensa activa do patrimonio cultural inmaterial

O goberno de Galicia debe levar a cabo políticas activas que defendan o amplo e vasto patrimonio cultural inmaterial que posúe Galicia -constituído polos usos, representacións, expresións, coñecementos e técnicas; xunto cos instrumentos, obxectos, artefactos e espazos culturais que lles son inherentes-, e que as comunidades, grupos e individuos recoñezan como parte integrante do seu patrimonio cultural.

18327. Xestión integral dos Camiños de Santiago
A complexidade e riqueza cultural e patrimonial (material e inmaterial) do Camiño de Santiago obriga a que a xestión integral do Camiño sexa realizada desde un organismo cultural e non dende as administracións turísticas. Na medida do posible -e respectado os itinerarios históricos- promoveremos o afastamento do Camiño de estradas de alta capacidade de tránsito, buscando a seguridade dos peregrinos e peregrinas e conformar un camiño patrimonial e etnograficamente máis atractivo.
19328. Plan de reparación e divulgación histórica
Completaremos a retirada da simboloxía fascista e dos monumentos conmemorativos do franquismo. Este labor debe realizarse xunto a un proxecto de esclarecemento e divulgación da realidade histórica, non pode tratarse dunha simple retirada de símbolos ou modificación de nomes. Elaboraremos un mapa das foxas comúns existentes en Galicia como punto de partida imprescindible para poder acometer un plan integral de exhumacións.

X