Políticas específicas para as zonas de montaña | En Marea

Estás aquí: Inicio » Programa » O territorio galego: o noso tesouro » Políticas específicas para as zonas de montaña

Políticas específicas para as zonas de montaña

Ao igual que sucede noutros territorios, as áreas de montaña de Galicia caracterízanse polas limitacións das opcións de uso da terra e un maior custe relativo para a súa mobilización, debido a factores ambientais e orográficos. Xunto a estes, a Xunta de Galicia nunca ata agora entendeu as particularidades deses territorios polo que neles avanzaron moito máis rápido os procesos de marxinalización, vulnerabilidade social e ambiental e as conseguintes desvantaxes socioeconómicas (despoboación e carencia de servizos básicos). Ao longo deste programa electoral hai moitas medidas que se refiren a servizos básicos para toda a poboación, incluída a da alta montaña, que non imos reproducir agora. Pero desde a política sectorial do mundo rural, o goberno galego tomará as seguintes medidas específicas en relación coa alta montaña:

1230. Lei da Montaña galega

Elaborará a “Lei para o desenvolvemento da Montaña Galega”, en base á premisa de cohesión social e territorial, promovendo o desenvolvemento local e sustentable e mediante a posta en valor das potencialidades de cada zona e a xeración de riqueza endóxena. Nesta lei contemplaremos a identificación e delimitación das áreas de montaña de Galicia, coa súa correspondente caracterización e tipificación tendo en conta criterios físicos, paisaxísticos, topográficos, bioclimáticos e socioeconómicos.

2231. Plans integrais das comarcas da Montaña

Nesa Lei contemplarase a realización de Plans integrais das comarcas da Montaña que xeren un desenvolvemento socioeconómico equilibrado en todo o territorio, apostando por modelos de desenvolvemento que combinen a conservación dos valores ambientais deses territorios co aproveitamento eficaz dos recursos existentes.

3231. Potenciar o turismo de montaña.

Favorecerá as infraestruturas e servizos baseados na conservación dos recursos naturais, paisaxísticos e culturais que posúen da zona. No caso da Estación de Montaña de Manzaneda, a Xunta de Galicia tentará contribuír a consolidala como un referente do turismo de montaña no norte da Península Ibérica.

4231. Singularidades da alta montaña na PAC

O goberno galego nas axudas derivadas da PAC contemplará as singularidades das terras de alta montaña. Incluíra a definición territorial das áreas de montaña nas Políticas de Desenvolvemento Rural e eliminará as trabas derivadas da situación das terras, como a pendente ou superficie mínima.


X