Turismo de calidade | En Marea

Estás aquí: Inicio » Programa » A economía ao servizo da xente » Turismo de calidade

Turismo de calidade

A actividade turística constitúe unha importante vía de desenvolvemento e xeración de emprego e rendas para Galicia, que debe ter o seu reflexo unha nunha estrutura institucional axeitada. En particular, consideramos que a Axencia de Turismo de Galicia debe volver a ser un referente no estado, como o foi no seu momento Turgalicia, dotado de maior axilidade e capacidade de resposta aos retos do sector. A tal efecto consideramos que deben ser adoptadas as seguintes medidas:

1102. Información

Para a toma eficaz de decisións. Asegurar a dispoñibilidade de información necesaria para a adopción das políticas turísticas máis eficaces. A tal efecto resulta imprescindible potenciar a área de estudos e investigacións da axencia, desmantelada ao longo das dúas últimas lexislaturas, atendendo tanto as necesidades globais do conxunto de Galicia, como desenvolvendo liñas de colaboración cos diferentes xeodestinos, a fin de adecuar á información aos produtos e mercados de cada un deles.

2103. Turismo de calidade en todo o país:

Resulta necesario abordar a revisión da carteira de produtos turísticos de Galicia para establecer as directrices necesarias que permitan o desenvolvemento eficiente dos mesmos e a súa competitividade no marco internacional. Concretamente resulta necesario Traballar cara a un turismo de calidade a través do reforzo da comunicación a nivel nacional e internacional e da estruturación de produtos turísticos baseados nos excelentes recursos de Galicia (turismo cultural, de reunións, de natureza e rural, de balnearios, enolóxico, gastronómico, relixioso, Camiño de Santiago, deportivo,de eventos, etc. e continuar traballando con produtos para nichos de mercado concretos e rendibles como a observación de aves, xardíns, idiomático, turismo mariñeiro, etc)

Así mesmo, é preciso establecer un primeiro chanzo da promoción dos destinos de interior mediante a súa promoción e incentivación no mercado interno. Facilitar que os galegos/as coñezan e gozen de Galicia mediante short breaks.

3104. Corrixir a inconexión atlántica

Ao longo do Atlántico, de Portugal a Noruega, existen elementos de un relato común, dunha cultura compartida, elementos de recoñecemento que facilitan a aproximación ás distintas culturas que forman está área. Sen embargo, existe unha aínda escasa atención as demandas dos turistas desta área que debe ser especificamente corrixida.

4105. Cooperar para avanzar:

Reforzar os mecanismos de diálogo e cooperación público-privados para acada un desenvolvemento coherente e acompasado do desenvolvemento turístico, tanto a nivel destino, como mediante o Consello Galego de Turismo, como a través de iniciativas público-privadas específicas.

5106. Camiño de Santiago.

Crearemos unha oficina de xestión integral do Camiño, a comezar polo Camiño Francés, ao efecto de exercer tarefas de coordinación entre os diferentes órganos da administración competentes, favorecer o diálogo público-privado, incorporar coñecemento experto, e executar a supervisión ou coordinación de actuacións conxuntas. Revisaremos toda a lexislación galega aprobada en relación ao Camiño de Santiago. Elaboraremos Plans de xestión, de protección e promoción dos camiños. Melloraremos os núcleos no Camiño. Sendo os núcleos de poboación un dos criterios da autenticidade nos que se basea a declaración do Camiño como Patrimonio Mundial, enténdese positiva a súa recuperación que é apoiada amplamente polos xestores públicos locais. Crearemos un observatorio dos camiños no marco da áreas de estudos da Axencia Turística de Galicia a fin de dispor de dados fidedignos de oferta, demanda, percepción da poboación local, impacto económico, etc. Recoñeceremos a aquelas empresas ou colectivos que, a través da súa labor ou servizos, contribúan a poñer en valor ou conservar a cultura ou os valores do Camiño.


X