Desenvolver as nosas potencialidades | En Marea

Estás aquí: Inicio » Programa » A economía ao servizo da xente » Desenvolver as nosas potencialidades

Desenvolver as nosas potencialidades

Afianzar os nosos sectores produtivos require de políticas que melloren a súa eficiencia, desde a responsabilidade e desde o equilibrio. Apostaremos pola innovación, a través dun maior gasto público para dotar á nosa industria e o resto de sectores das capacidades para modernizalos e facelos máis competitivos, aínda que sempre desde a perspectiva do ben común. Galicia necesita xa non revisar, senón recuperar a súa política industrial a fin de apuntalar o desenvolvemento do país. As dúas lexislaturas do goberno Feijóo centráronse na propaganda, apoiada con movementos curtopracistas de escaso alcance e carentes dunha perspectiva de mellora da competitividade da industria galega. Contra esta política, baseada unicamente en anuncios mediáticos, impulsaremos unha mudanza que apoie a harmonización de empresas motrices, auxiliares, centros tecnolóxicos e de investigación conxuntamente coa administración galega.

134. Políticas de clústers reais e efectivas
Na industria galega, a capacidade de innovación é importante e decisiva tanto nas empresas motrices como nas auxiliares, de modo que a competitividade das primeiros, tamén se asenta sobre as segundas. Nese senso, é imprescindible adoptar políticas de clúster que permitan establecer marcos estables de cooperación entre o conxunto das empresas dunha cadea produtiva a fin de mellorar a competitividade. Así mesmo, o modelo de clúster a adoptar debe articularse en torno a centros tecnolóxicos que, mediante a colaboración público-privada, poderán dotarse de fondos suficientes, para adaptarse ás necesidades específicas das empresas, que poderán participar nos órganos de dirección dos clústers.
235. Participación da Xunta en Empresas Públicas.
Reclamaremos as nosas competencias no marco das empresas públicas. Galicia ten dereito a participar nas decisións de empresas públicas estatais con importante repercusión na comunidade, a saber SEPI (posuidora de Navantia, entre outras), TRAGSA, ADIF, RENFE… O obxectivo é dotarnos dunha maior capacidade para liderar o noso propio desenvolvemento.
336. Polígonos Industriais
Galicia mantivo sempre políticas erráticas en canto á dotación de solo industrial, dando lugar a notables desaxustes entre oferta e demanda. Neste senso é necesario revisar a política de solo empresarial e industrial. De feito, a Xunta debera levar a cabo unha dotación específica naquelas áreas de demanda constante e insatisfeitas, e non insistir nunha distribución aleatoria e baseada en intereses partidistas que acabou con enormes extensións de solo infrautilizado, como na actualidade. En concreto, para dotar de sentido a estes espazos parados, formularemos un Banco de Parcelas Industriais. Tamén apostemos as competencias sobre o solo industrial que controla o SEPES (Sociedade estatal de Solo), e adicionalmente, sobre as poxas públicas a este respecto que realiza a Axencia Tributaria.
437. Intermodalidade do transporte

A necesaria e demandada intermodalidade do transporte esixe o desenvolvemento paralelo de diferentes modelos de mobilidade, a fin de acadar unha mellora loxística que reforce a competitividade da industria. Neste sentido, resulta preciso:

  • Esixir a priorización dun transporte de mercancías competitivo tanto cara Portugal, como cara a Meseta e Europa. Medida que en conexión doa rede de cabotaxe permitiría dinamizar os portos secos de Monforte e Salvaterra-As Neves.
  • Reforzar a aposta pola autoestrada do mar Vigo-Nantes, así como por outras alternativas de cabotaxe, a partir dos portos exteriores de Coruña e Ferrol (na actualidade infrautilizados a pesar dos seus custes) .
540. Transparencias nas contas de Navantia
Navantia é unha entidade dependente da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI), composta por oito centros de produción en distintas partes do Estado. Reclamaremos unha maior transparencia nas contas da sociedade naval, que unicamente presenta os seus resultados anuais consolidados, de forma que evita dar a coñecer a rendibilidade de cada estaleiro. É preciso, para poder poñer en valor o potencial do naval galego, competitivo a pesar dos atrancos, e para reclamar un trato para Ferrol-Fene acorde cos seus resultados e coa súa especializa
641. Sector auxiliar competitivo.
Apoio á instalación de empresas da área metalmecánica e electrónica fabricantes de compoñentes- fundición, motores, turbinas, tubos, equipos auxiliares, equipos de control e outros- coas que se debe establecer alianzas cooperativas que reforcen a competitividade naval galega. Así mesmo debe reforzarse o apoio tecnolóxico as empresas auxiliares xa existentes.
742. Conexión ferroviaria competitiva á rede estatal.
Cómpre optimizar a conexión de Ferrolterra coa rede ferroviaria estatal mediante vías capaces para soportar tráficos propios dun gran porto base de contedores e graneis sólidos.
843. Automoción

O sector industrial que está sufrindo máis transformacións no país actualmente é o da construción automobilística, así como a súa importante industria auxiliar. Galicia foi quen de amosar unha capacidade asombrosa de adaptación aos cambios produtivos, loxísticos e de estratexia comercial do sector, pero a contraprestación foi a xeneralización de emprego precario, merma de dereitos laborais e a ameaza permanente da deslocalización cara a países veciños ou doutras latitudes. O goberno da Xunta actuou como un membro máis dos consellos de administración da PSA ou das auxiliares, priorizando a conta de resultados e os datos macroeconómicos sobre o emprego e a calidade do mesmo. Hoxe en día, por exemplo, PSA ten os niveis produtivos máis altos co menor cadro de persoal da súa historia, e con apenas 1.800 empregados e empregadas con xornada de 8 horas. A alta especialización laboral foi acompasada pola destrución de dereitos laborais, a xeneralización de convenios de empresa fronte aos sectoriais, e coa perda de capacidade de incidir nos centros de decisión do sector en Europa por parte de Galicia. Para reverter esta situación é preciso:

  • Maior inspección laboral no sector da automoción. Promoveremos dentro da industria da automoción máis e mellores empregos, traballando coa inspección de traballo na verificación do cumprimento dos convenios e na supervisión sobre o desenvolvemento das xornadas laborais e as garantías coas que estas se realizan..
  • Reforzo do I+D+i e reformulación do modelo do Centro Tecnolóxico de Automoción.O investimento en investigación e desenvolvemento é un elemento chave no necesario cambio de modelo económico. Reforzaremos esta idea dentro do Centro Tecnolóxico de Automoción (CTA) en colaboración coas universidades e atraendo e creando departamentos de investigación, así como sistemas de bolsas.
  • As actuacións urbanísticas e as cesións de infraestrutura, sempre con retorno. Vincularemos calquera actuación urbanística, de cesión de infraestrutura ou de espazos industriais a que esta sexa artellada mediante un convenio que garanta a inversión e emprego por parte da sector.
  • Condicionar toda axuda ao mantemento do emprego. A colaboración do sector público co sector privado debe facerse nun marco de responsabilidade, polo que vincularemos as liñas de colaboración ao mantemento de postos de traballo, á calidade dos mesmos e ao rendemento de ditas empresas.

X