En Marea vota en contra da lei de protección e benestar animal ante a negativa do PP a aceptar oito emendas “imprescindibles” para a protección e defensa real do benestar dos animais

Estás aquí: Inicio » En Marea vota en contra da lei de protección e benestar animal ante a negativa do PP a aceptar oito emendas “imprescindibles” para a protección e defensa real do benestar dos animais

En Marea vota en contra da lei de protección e benestar animal ante a negativa do PP a aceptar oito emendas “imprescindibles” para a protección e defensa real do benestar dos animais

Santiago de Compostela, 26 de setembro de 2017.- En Marea votou en contra do proxecto de lei de protección ebenestar dos animais de compañía en Galicia ante o rexeitamento do PP de oito emendas imprescindibles para aprotección e defensa do benestar animal. Propostas que teñen que implican solucións ao maltrato, e que avanzan na liña da humanidade e dereitos fundamentais como recoñece ás Nacións Unidas. Así o sacrificio cero é un elemento fundamental xa que “se non se modifica a definición de eutanasia non se logrará acabar coa morte de animais diariamente nas canceiras do noso país”.

Outra das emendas de En Marea suporía poñer as bases para á erradicación do abandono animal dotando con orzamentos ás protectoras de animais e non a través de empresas que fan negocio coa vida dos animais como as canceiras mercantilizadas xa que “elas non queren que se acabe co abandono xa que sería poñer fin ao seu negocio”.

A inclusión dos équidos dentro desta lei é outro dos puntos destacados polo deputado, Francisco Casal, xa que como explicou a xustificación do PP de que non é necesario por que existe unha normativa específica a realidade é que non recolle unha soa liña que teña que ver coa protección destes animais o que “está a provocar unha situación absolutamente intolerable xa non se pode poñer por diante o dereito de propiedade irresponsable que de protección da vida do animal”.

Por estes motivos, e ante a negativa do grupo parlamentario de Partido Popular a aceptar estas oito emendasimprescindibles para En Marea, o grupo votou en contra do texto presentado hoxe na Cámara do Parlamento de Galicia.

Melloras da lei grazas ás aportacións de En Marea:

 • Impulsar e promover a identificación dos animais para combater o seu abandono e maltrato. Non foi aprobada na súa totalidade xa que avogaba pola obrigatoriedade da identificación de cans, gatos e furóns, so queda como obrigatoria a dos cans pero abre a porta a posibilidade de dotacións orzamentarias para promover a identificación.
 • Asociacións de protección e defensa dos animais: aquelas asociacións constituídas legalmente e inscritas no rexistro oficial correspondente, sen fin de lucro, que teñen por obxecto fundamental a defensa e protección dos animais no medio en que vivan. En Marea conseguiu que se eliminara a redacción inicial que esixía que tiverana cualificación previa de entidades de utilidade pública, o que dificultaría ás pequenas protectoras conseguir o recoñecemento oficial con todo o que leva nas atribucións que lle recoñece a lei.
 • Nas prohibicións xenéricas:
  • A utilización de calquera mecanismo ou utensilio que, destinado a limitar ou empecer a mobilidade dos animais, produza dor, danos, sufrimentos, menoscabo ou estrés innecesarios, en especial os que lles impidan manter a cabeza na posición natural, agás prescrición veterinaria. Neste sentido, prohíbese grazas a En Marea manter os animais da especie canina atados de forma permanente ou limitarlles os movementos que son necesarios durante a maior parte do día,así como o emprego de instrumentos ou métodos daniños de suxeición, retención ou educación, como os colares eléctricos que produzan descargas. Aínda que non se conseguiu a aprobación da emenda de En Marea tal e como se presentou a inclusión da prohibición, e a consideración de infracción grave, de manter os cans atados de maneira indefinida é un paso adiante que da cobertura legal para perseguir este tipo de acciones.
  • Obrigar os animais a desempeñaren traballos ou actividades nos que o esforzo exixido supere a súa capacidade ou ben se poña en perigo a súa saúde. O grupo parlamentario conseguiu que se eliminara un segundo parágrafo desta prohibición que podería crear confusión no traballo de animais adultos: “Non obstante, a prohibición de desempeñar traballos aplicarase en todo caso aos animais menores de seis meses de idade.”
  • Obrigar os animais a desempeñaren traballos ou actividades nos que o esforzo exixido supere a súa capacidade ou ben se poña en perigo a súa saúde. O grupo parlamentario conseguiu que se eliminara un segundo parágrafo desta prohibición que podería crear confusión no traballo de animais adultos: “Non obstante, a prohibición de desempeñar traballos aplicarase en todo caso aos animais menores de seis meses de idade.”
  • Regalar animais como recompensa, premio ou gratificación en eventos ou atraccións públicas, de acordo co definido no artigo 4.22. Logrouse a prohibición tamén o regalo de animais como gratificación.
  • A entrada e permanencia de animais de compañía nos locais ou lugares destinados á preparación, a venda, o almacenamento, o transporte ou a manipulación de alimentos. Malia o anterior, e sen prexuízo do establecido nas ordenanzas municipais correspondentes, as persoas propietarias de hoteis, pensións, restaurantes, bares, cafetarías e similares poderán autorizar ao seu criterio a entrada e permanencia dos animais de compañía nos seus establecementos, para o que deberán mostrar un distintivo que o indique nun lugar visible á entrada do establecemento. En todo caso, exceptúanse das prohibicións establecidas nesta alínea os cans de asistencia e os pertencentes ás Forzas Armadas e aos corpos e forzas de seguridade do Estado, do ámbito autonómico e local, así como os das empresas de seguridade legalmente habilitadas e os dos corpos de salvamento e rescate. Conseguiuse incluír unha excepción a esta prohibición sempre e cando a propiedade do local así o estime oportuno.
  • A filmación ou realización de escenas para cine, televisión ou calquera outro medio audiovisual que recolla escenas de crueldade, maltrato, morte ou sufrimento de animais, agás autorización da consellaría competente en materia de protección animal, co fin de garantir que o dano sexa simulado e que os produtos e os medios empregados non provoquen ningún prexuízo ao animal. En Marea logrou reforzar esta prohibición para dar garantías de que o dano sexa simulado e non se provoque ningún prexuízo o animal.
  • Alimentar os animais vagabundos ou extraviados nas vías públicas sen contar coa correspondente autorización municipal, agás situacións que poidan comprometer o benestar dos animais. A emenda de En Marea solicitaba a supresión desta prohibición, pero ante a oposición do Grupo Popular a retirala, conseguiuse incorporar a última frase que de feito deixa a prohibición en papel mollado xa que a propia Lei recoñece que a alimentación dos animais e imprescindible para o seu benestar. O grupo parlamentario de En Marea comprometeuse a loitar en todos os concellos onde as Mareas teñen presencia a desenvolver ordenanzas que concreten este asunto para posibilitar a alimentación de animais de rúa de maneira ordenada.
 • Transporte dos animais de compañía. No transporte e na permanencia en vehículos de particulares estacionados, incluídos os seus remolques, o animal dispoñerá de ventilación e temperaturas adecuadas, así como de espazo abondo que lle permita levantarse, xirar e tombarse. Incorporáronse os remolques a este artigo grazas a En Marea.
 • Cría e venda de animais de compañía. Queda prohibida a compra, a venda, a cesión ou a doazón ambulante de animais de compañía. Conseguiuse incorporar a prohibición de cesión ou doazón ambulante.
 • Recollida e acollemento dos animais vagabundos e extraviados.Excepcionalmente, en situacións de emerxencia que poidan comprometer o benestar dos animais, os cidadáns e as cidadás poderán realizar a recollida de xeito puntual e desinteresado dun animal vagabundo ou extraviado ata a súa entrega final ou posta á disposición do centro de recollida autorizado que a autoridade competente determine. Conseguiuse mitigar aprohibición xenérica de recoller animais por persoas particulares. Aínda que se incluíu que debería de ser ensituacións de emerxencia, algo que se da sempre que un animal está extraviado ou abandonado. En Marea considerou imprescindible que se inclúa concepto de “posta a disposición do centro de recollida autorizado”non implique a entrega do animal e implique unicamente a información ao centro, pudendo quedar nun fogar de acollida.
 • Abandono de animais domésticos. Conseguiuse ampliar o prazo para que despois de todo o proceso de comunicación ao propietario se considerara o animal abandonado de tres a 10 días.
 • Acollemento temporal de animais domésticos. Conseguiuse a retirada da prohibición de ter mais de 5 animais nun fogar de acollida, quedando o artigo redactado desta maneira: “Os domicilios en que se acollan temporalmente animais de compañía terán a consideración de fogares de acollida. Regulamentariamente establecerase o número máximo de animais que se poderán acoller nun mesmo fogar de acollida.”
 • Asociacións de protección e defensa dos animais.
  • Normas xerais
   • As asociacións de protección e defensa dos animais teñen a obriga de denunciar os feitos constitutivos de infracción administrativa segundo o previsto nesta lei perante as autoridades públicas competentes. Para tal efecto, recoñeceráselles a condición de interesadas no procedemento administrativo sancionador consonte o disposto no artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas. Conseguiuse a incorporación deste segundo parágrafo fundamental para garantir o recoñecemento legal das protectoras.
   • Conseguiuse transformar de leve a grave esta infracción da Lei: Empregar animais para desempeñar traballos contravindo o establecido no artigo 9.f), utilizalos como reclamo na mendicidade ou en calquera outra actividade ambulante, ou o seu uso en atraccións feirais e outras asimilables, agás autorización da autoridade competente
   • Conseguiuse transformar de grave a moi grave esta infracción da Lei: A mutilación dos animais sen prescrición e control veterinario, coa excepción do suposto previsto no artigo 40.e).

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

1 × 3 =

X