Estás aquí: Inicio » Aviso legal

Aviso Legal

En cumprimento co deber de información disposto na Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico (LSSI-CE) do 11 de xullo, facilítanse a continuación os seguintes datos de información xeral deste sitio web:

1. IDENTIFICACIÓN E CONTACTO DO TITULAR DO SITIO WEB.

A través do presente Aviso Legal, informámoslle que a páxina web con URL www.enmarea.gal (en diante, o “En Marea”) é propiedade de EN MAREA, partido político con personalidade xurídica propia de acordo coa Lei Orgánica 6/2002, do 27 de xuño, e inscrita no Rexistro de Partidos Políticos con data de 10 de agosto de 2016, Tomo Nove, Folio 367 do libro de inscricións. CIF V-70.498.191. Domicilio social: Praza Horta de abaixo, nº 5 B - 4º A, 15220, Bertamiráns, Ames - A Coruña. Correo electrónico: contacto@enmarea.gal Pode obter máis información sobre EN MAREA enviando un correo electrónico á seguinte dirección: contacto@enmarea.gal

2. OBXECTO E CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO SITIO WEB.

O obxecto do presente Aviso Legal é poñer a disposición daqueles que accedan, naveguen ou consulten o contido do Sitio web (en diante, o “Usuario” ou os “Usuarios”), as normas que regulan a utilización do presente Sitio web.

Este Sitio web proporciona ao Usuario, o acceso a multitude de información, servizos ou datos (en diante “os Contidos”) na internet, pertencentes a EN MAREA ou a terceiros.

A información do presente Sitio web non ten garantía de ningún tipo, explícita nin implicitamente. EN MAREA resérvase o dereito para modificar ou actualizar sen previo aviso, de maneira unilateral, a información, os contidos, a estrutura, o funcionamento ou as condicións de acceso ao presente Sitio web.

A utilización do Sitio web é gratuíta para todos os Usuarios, á marxe do custo que no seu caso poida levar a conexión a Internet a través da cal acceden á información do portal.

O Usuario é consciente e acepta que o uso do Sitio web realízase en todo caso baixo a súa única e exclusiva responsabilidade e comprométese a: (i) a usar o Sitio web da maneira e na forma que neste documento establécese, (ii) a non levar a cabo ningunha conduta que puidese danar a imaxe, os intereses e os dereitos de EN MAREA, (iii) non utilizar o presente Sitio web e a súa información e contidos con fins ilícitos e/ou a non realizar actuacións que puidesen prexudicar dereitos e/ou intereses de terceiros, (iv) non realizar actos que puidesen danar, inutilizar ou sobrecargar o Sitio web, ou que impedise, de calquera forma, a normal utilización do mesmo, (v) deberá absterse de copiar ou extraer ningún contido do Sitio web para o seu uso privado ou público, salvo nos casos autorizados por lei ou expresamente consentidos por EN MAREA.

Os Usuarios, deberán en todo caso ler atentamente o presente Aviso Legal en cada unha das ocasións en que utilice o Sitio web, en tanto que o contido do mesmo poderá sufrir modificacións segundo EN MAREA considéreo oportuno.

No caso de que algunha das disposicións contidas no presente Aviso Legal sexa declarada nula, procederase á súa retirada ou substitución da mesma. En calquera caso, dita declaración de nulidade non afectará á validez do resto de disposicións recollidas neste Aviso Legal.

3. ACEPTACIÓN DAS CONDICIÓNS XERAIS DE USO.

O Usuario da internet que acceda e utilice o Sitio web estará a aceptar na súa totalidade e, por tanto obrigado a cumprir, os termos e condicións recollidos no presente Aviso Legal na versión publicada por EN MAREA no momento mesmo en que se produza o acceso.

No caso de que o Usuario non estivese de acordo coas presentes Condicións Xerais de Uso, deberá abandonar este Sitio web, non podendo acceder nin dispoñer dos servizos que nel ofrécense.

O Usuario declara dispoñer da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes Condicións Xerais de Uso. No caso de que o Usuario sexa menor de idade, deberá contar coa autorización previa dos seus proxenitores ou dos seus titores legais, quen resultará responsables do uso que o menos ao seu cargo faga do Sitio web.

4. RESPONSABILIDADE POR DANOS E PREXUÍZOS DOS USUARIOS.

i. RESPONSABILIDADE DO USUARIO:

Os Usuarios responderán dos danos e prexuízos de toda natureza que EN MAREA poida sufrir, directa ou indirectamente, como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigacións derivadas das Condicións Xerais de Uso ou pola reprodución total ou parcial non autorizada expresamente por escrito, para calquera finalidade.

É responsabilidade do Usuario adoptar todas as medidas técnicas adecuadas para controlar razoablemente as ameazas que poden xurdir durante as transmisións de datos e información que teñen lugar na internet. Entre dicha medidas, o Usuario deber ter sistemas actualizados de detección de software malicioso, tales como virus, troyanos, etc., ter actualizados os parches de seguridade dos correspondentes navegadores e sistemas operativos, así como utilizar redes cuxa seguridade estea verificada. Para máis información pode acudir ao seu Provedor de Servizos de Acceso a Internet que poderá facilitarlle solucións adecuadas ás súas necesidades.

ii. RESPONSABILIDADE DE EN MAREA:

EN MAREA toma medidas para garantir a exactitude da información do Sitio web. Con todo EN MAREA, non se responsabiliza dos erros ou omisións no contido do Sitio web e non garante a exactitude, integridade ou actualidade da información do Sitios web. A información do mesmo está suxeita a cambios que poden realizarse en calquera momento e sen previa notificación.

A nosa maior preocupación é protexer a información. Gardamos a información que recollemos en servidores seguros e cumprimos coas medidas de seguridade requiridas pola lexislación española sobre protección de datos para protexer a súa Información Persoal.

Con todo, ningunha transmisión da internet é 100% segura ou está libre de erros, nin tampouco os datos gardados son invulnerables. Non podemos garantir a seguridade do noso Sitios web, bases de datos ou servizos así como tampouco podemos garantir que a información que nos envíe non sexa interceptada mentres nola está transmitindo a través de Internet. Non somos responsables das accións de terceiros.

5. ZONAS RESTRINXIDAS NO SITIO WEB.

O acceso xeral ao Sitio web de EN MAREA non require a subscrición ou o rexistro por parte dos Usuarios.

Con todo, acceder a determinados servizos ou contidos (por exemplo servizos de comentarios, traballos en grupos sectoriais, as túas achegas, medrando, súmate á marea) estará condicionado á obtención previa dun identificador e o seu correspondente contrasinal, establecidas polo Usuario a través do respectivo formulario a tal efecto.

Nos rexistros, o Usuario responsabilizarase de achegar información veraz e lícita. O Usuario que obtivese ditas credenciais será o único responsable de mantelas nun estrito segredo, de non divulgar a terceiros o seu identificador e contrasinal, así como o método de seguridade establecido que EN MAREA poña á súa disposición para acceder ás zonas restrinxidas; e, polo tanto, o Usuario será o único responsable das consecuencias de non manter devandito segredo de devanditos mecanismos de seguridade.

O Usuario comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos (por exemplo servizos de comentarios, traballos en grupos sectoriais, as túas achegas, medrando, súmate á marea) que EN MAREA ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de Nome da empresa creadora do sitio web , dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. EN MAREA resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, EN MAREA non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

O Usuario que non obtivese previamente as correspondentes credenciais, outorgadas por EN MAREA, non tentará acceder ás zonas de acceso restrinxido, nin tentará sortear ou manipular os mecanismos de protección establecidos en devandito acceso.

O acceso non autorizado ás zonas de acceso restrinxido por Usuarios que non fosen debidamente autorizados estará suxeito a responsabilidade civil e/ou penal.

6. CONDICIÓNS LEGAIS DA AFILIACIÓN A EN MAREA

Ao cumprimentar e enviar o formulario de inscrición o interesado pasará a ser membro de EN MAREA partido político con CIF V70498191 e será titular dos dereitos e obrigacións recoñecidos pola lexislación española a todos os inscritos en partidos políticos.

A inscrición supón a aceptación expresa do manifesto de EM MAREA, así como dos métodos de participación e as fórmulas de decisión que lexitimamente se establezan.

7. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

Todos os contidos do Sitio web e das Newsletters, incluíndo, a título enunciativo e non limitativo, as marcas comerciais, logotipos, gráficos, imaxes, arquivos de son e vídeo, software, código de programación, textos, iconas, e os nomes que identifican servizos (en diante, o "Contido") son propiedade de EN MAREA ou de terceiros e están protexidos pola lexislación vixente en materia de dereitos de propiedade intelectual e industrial.

O acceso do Usuario a este Sitio web non implica ningún tipo de renuncia, transmisión nin cesión, total ou parcial, de ditos dereitos por parte dos titulares, por esta razón. Polo tanto, o acceso a estes Contidos por parte dos Usuarios non lles outorga, baixo ningún concepto, a posibilidade da súa copia, venda, modificación, reprodución, publicación, cesión, transmisión, ou creación de novos produtos ou servizos derivados dos Contidos do Sitio web.

É por iso que o Usuario deste Sitio web non poderá, salvo autorización previa, expresa e por escrito de EN MAREA ou de terceiros titulares de dereitos de propiedade intelectual ou industrial, copiar, distribuír, descargar, modificar, suprimir, borrar, alterar, publicar, transmitir, ou aproveitarse de calquera forma dos devanditos Contidos.

Neste sentido, o Usuario non adquire dereitos ou licenza en relación a ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial relacionados co Sitio web nin os Contidos do mesmo, máis aló do dereito para navegar polo presente Sitio web de acordo coa finalidade e os termos expostos no presente Aviso Legal.

8. POLÍTICA DE LIGAZÓNS.

i. ESTABLECEMENTO DE LIGAZÓNS CO SITIO WEB.

Queda prohibido o establecemento de ligazóns con destino ao Sitio web, a menos que o mesmo fose autorizado por EN MAREA de forma previa, expresa e por escrito.

No caso de que se autorice a ligazón por EN MAREA nos termos antes indicados, o mesmo deberá establecerse nos seguintes termos:

(a) Non se realizarán desde a páxina web que introduce a ligazón (en diante, “Sitio Web ligado”) ningún tipo de manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre o Sitio web e/ou EN MAREA.

(b) En ningún caso a autorización outorgada por EN MAREA para a realización dunha ligazón significa que patrocine, colabore, verifique ou supervise o contido e/ou os servizos que se prestan a través do Sitio Web ligado nin que sexa responsable do contido do mesmo.

(c) A Web ligada deberá cumprir fielmente coa Lei e non poderá en ningún caso albergar contidos, propios ou de terceiros, que: (a) sexan ilícitos, nocivos ou contrarios á moral, á orde pública e aos bos costumes; ou (b) induzan ou poidan inducir no Usuario a falsa concepción de que EN MAREA subscribe, apoia, adhírese ou de calquera xeito apoia, as ideas, manifestacións ou expresións, lícitas ou ilícitas do remitente; ou (c) resulten inapropiados ou non pertinentes en relación coa actividade de EN MAREA.

No suposto de incumprimento de calquera dos termos antes enunciados, EN MAREA procederá de forma inmediata e sen previa notificación á supresión da ligazón.

ii. LIGAZÓNS EXTERNAS DESDE O SITIO WEB.

Calquera acceso a algún sitio web de terceiros a través da navegación polo Sitio web non comporta recomendación, promoción, identificación ou conformidade de EN MAREA coas manifestacións, contidos ou servizos proporcionados a través de devandito sitio web.

No momento no que o Usuario fai uso dunha ligazón publicada no Sitio web e é redireccionado a un sitio web dun terceiro, está a abandonar o Sitio web e, por tanto, deixa de estar baixo a protección das presentes Condicións Xerais de Uso. En consecuencia, EN MAREA non se fai responsable do contido dos devanditos sitios web de terceiros, nin das súas condicións de uso e políticas de privacidade, sendo o usuario dos devanditos sitios web o único responsable de comprobalos e aceptalos cada vez que acceda e use os mesmos.

9. POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL.

Os Usuarios poden visitar o Sitio web navegando de maneira anónima, con todo EN MAREA recompila información persoal que pode ser susceptible de permitir a identificación dos Usuarios (en diante, “Información Persoal”).

EN MAREA comprométese en todo momento a aplicar no tratamento de calquera datos de carácter persoal facilitados polos Usuarios o disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (en diante, “LOPD”), así como o previsto na demais normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, e aplicará as medidas de carácter técnico e organizativo que sexan necesarias e esixibles para cumprir con dita normativa.

Esta Política de Privacidade é de aplicación a aqueles casos nos que EN MAREA recolle información facilitada voluntariamente polos Usuarios para:

• poñerse en contacto con EN MAREA a través do formulario de contacto. O tipo de Información Persoal que se recolle inclúe o nome, correo electrónico e información relativa ás consultas realizadas polos Usuarios. Os datos facilitados no devandito formulario, incluiranse nun ficheiro creado e xestionado por EN MAREA, denominado: “Usuarios Web”. A finalidade deste ficheiro é que EN MAREA poida poñerse en contacto co Usuario co obxectivo de solucionar as consultas realizadas.

• para solicitar o envío de Newsletters a través do formulario para tal efecto. O tipo de Información Persoal que se recolle inclúe unicamente o correo electrónico. Os datos facilitados no devandito formulario, incluiranse nun ficheiro creado e xestionado por EN MAREA, denominado: “Usuarios Web”. A finalidade deste ficheiro é que EN MAREA poida realizar o envío de información ou Newsletters.

• realizar comentarios a través do formulario para tal efecto. O tipo de Información Persoal que se recolle inclúe o nome de usuario, a dirección de correo electrónico proporcionado, así como a dirección IP dous usuarios. Os datos facilitados no devandito formulario, incluiranse nun ficheiro creado e xestionado por EN MAREA, denominado: “Usuarios Web”. A finalidade deste ficheiro é colaborar coas autoridades competentes, conforme á lexislación vixente, na protección dos dereitos dos usuarios ou terceiras persoas fronte a condutas dolosas ou ilegais de calquera usuario.

• participar en “traballos en grupos sectoirais” a través do formulario para tal efecto. O tipo de Información Persoal que se recolle inclúe o nome, correo electrónico e teléfono dos Usuarios. Os datos facilitados no devandito formulario, incluiranse nun ficheiro creado e xestionado por EN MAREA, denominado: “Usuarios Web”. A finalidade deste ficheiro é que EN MAREA poida xestionar a participación dos usuarios nos diferentes grupos sectoriais.

• enviar achegas a través do formulario para tal efecto. O tipo de Información Persoal que se recolle inclúe o nome, dirección, correo electrónico e documentos adxuntos enviados polos Usuarios. Os datos facilitados no devandito formulario, incluiranse nun ficheiro creado e xestionado por EN MAREA, denominado: “Usuarios Web”. A finalidade deste ficheiro é que EN MAREA poida xestionar as propostas ou iniciativas enviadas polos usuarios.

• Inscribirse en EN MAREA a través do formulario de inscrición. O tipo de Información Persoal que se recolle inclúe o nome, documento identificativo, dirección, lugar de participación, correo electrónico e información relativa ás consultas realizadas polos Usuarios. Os datos facilitados no devandito formulario, incluiranse nun ficheiro creado e xestionado por EN MAREA, denominado: “Afiliados”. A finalidade deste ficheiro é que EN MAREA poida xestionar o rexistro dos afiliados e facerlles chegar toda a información necesaria sobre a súa afiliación.

Desde EN MAREA transmitímoslle o noso compromiso de que non facilitaremos nin venderemos ningún dos seus datos a ningunha empresa sen o seu consentimento previo a menos que (i) nos sexa requirido por lei ou debido a un procedemento xudicial; (ii) nos sexa requirido polas autoridades ou funcionarios da administración pública competente.

Poderemos nomear a terceiros provedores de servizos para que administren e/ou realicen certas funcións ou servizos no noso nome, para cuxo desempeño podería solicitarse o envío de información proporcionada por vostede. Ditas funcións ou servizos inclúen por exemplo, a xestión do Sitio web, o envío de comunicacións, servizos ou eventos especiais. Calquera tipo de envío estará suxeito a compromisos de confidencialidade e seguridade e realizarase unicamente para o desempeño das devanditas funcións ou servizos.

EN MAREA garante en todo caso ao Usuario o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación, información e oposición, nos termos dispostos na lexislación vixente. Por iso, de conformidade co disposto na LOPD poderá exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, xunto a unha copia do seu DNI, a través dos seguintes medios:

- Correo electrónico: lopd@enmarea.gal. Referenciando no asunto do devandito correo electrónico (Dereitos ARCO). - Correo Postal: Praza Horta de abaixo, nº 5 B - 4º A, 15220, Bertamiráns, Ames - A Coruña. Referenciando no encabezamiento (Dereitos ARCO).

10. POLÍTICA DE COOKIES.

EN MAREA utiliza cookies por conta propia ou dun terceiro contratado para a prestación de servizos de medición de audiencias. As cookies utilizadas no Sitio web, asócianse unicamente cun usuario anónimo e o seu dispositivo móbil ou PC, polo que non proporcionan por si os datos de carácter persoal do Usuario.

Para obter máis información relacionada coas cookies utilizadas no presente Sitio web, o Usuario pode acceder á nosa Política de Cookies.

11. DEREITO DE EXCLUSIÓN.

EN MAREA resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou aos servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou de terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.

12. LEI APLICABLE E XURISDICIÓN.

A relación entre EN MAREA e o usuario rexerase pola normativa española vixente e se xurdise calquera controversia sobre a interpretación ou aplicación das presentes condicións contractuais, coñecerán do asunto os Xulgados e Tribunais que da cidade da Coruña.

X